موسسه ثبت ثمین ارائه کننده خدمات ثبت شرکت، ثبت برند، انجام تغییرات شرکت، ثبت اختراع، اخذ کارت بازرگانی

ثبت شرکت تضامنی - ثبت شرکت - ثبت برند

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص جزء پرتقاضاترین نوع ثبت شرکت‌ها محسوب می‌شود. شركت تضامني از جمله شركت‌هاي شخصي است که شخصيت شركا نقش بسيار مهمي در اين نوع شركت ايفا مي نمايد.

در ثبت شرکت تضامنی، تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. کارشناسان شرکت ثبت ثمین ضمن ارائه مشاوره‌های تخصصی پیش از ثبت شرکت، مراحل و اقدامات قانونی و اداری ثبت شرکت تضامنی را انجام می‌دهند.

تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:

-تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا

-تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت

-پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت

-تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی

به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد.

مدارک جهت ثبت شرکت تضامنی

1-دو نسخه شرکتنامه تکميل شده

2-دو نسخه تقاضانامه تکميل شده

3-دو نسخه اساسنامه تکميل شده

4-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي

5-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد

6-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)

7-اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل

8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

9-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره

10-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

حدود مسئولیت مدیران در شرکت تضامنی

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ی 51 مقرر شده است.در شرکت‌های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد، باید سهم الشرکه مزبور، قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود.

در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا. مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن‌ها رجوع کنند.

در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید، از تادیه قروض شرکت امتناع ورزند. فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن‌ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.